14. Dret de desistiment

14.1. L’usuari té dret a desistir del present contracte en un termini de catorze (14) dies naturals sense necessitat de justificació, comunicant-ho a través del correu electrònic hello@giraffa.co.

14.2. El referit dret de desistiment no serà vàlid respecte a aquells productes que s’hagin confeccionat d’acord amb les especificacions fetes pel comprador o clarament personalitzats. Tampoc en el cas dels béns que no siguin aptes per al retorn per raons d’higiene i protecció de la salut, així com en els casos en què els productes hagin sofert menyscabaments o una disminució del seu valor resultants d’una manipulació diferent a la necessària (tenint en compte la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns).

14.3. El termini de desistiment expirarà als catorze (14) dies naturals del dia que vostè o un tercer per vostè indicat, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns.

14.4. Per exercir el dret de desistiment, ha de notificar al correu electrònic hello@giraffa.co, la seva decisió de desistir del contracte a través d’una declaració inequívoca.

14.5. Per complir el termini de desistiment, només cal que la comunicació relativa a l’exercici d’aquest dret sigui enviada abans que venci el termini corresponent.

 

15. Conseqüències del desistiment

15.1. En cas de desistiment per la seva banda, li retornarem tots els pagaments rebuts de vostè, incloses les despeses de lliurament (amb l’excepció de les despeses addicionals resultants de l’elecció per part seva, d’una modalitat de lliurament diferent de la modalitat menys costosa de lliurament ordinària que oferim) sense cap demora indeguda i, en tot cas, com a molt tard catorze (14) dies naturals a partir de la data en la que ens informi de la seva decisió de desistir del present contracte.

15.2. Procedirem a efectuar el reemborsament utilitzant el mateix mitjà de pagament emprat per vostè per a la transacció inicial, llevat que hi hagi disposat expressament el contrari; en tot cas, no incorrerà en cap despesa com a conseqüència del reemborsament.

15.3. Vostè haurà d’encarregar-se de la realització de l’enviament i assumir el cost directe de devolució dels béns.

15.4. Només vostè serà responsable de la disminució de valor dels béns quan aquesta resulti d’una manipulació diferent a la necessària (tenint en compte la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns).

15.5. Podrem retenir el reemborsament fins haver rebut els béns, i comprovat que no s’aplica cap de les excepcions establertes al dret de desistiment o que els productes no hagin sofert menyscabaments.